Влияние на серумните нива на Витамин Д върху заболеваемостта от Коронавирус (COVID-19)

Широкото разпространение на Коронавирус COVID-19 насочи медицината към търсене на начини за превенция в световен мащаб. Въпреки че основните насоки за борба с инфекцията са много добре дефинирани, все още представлява интерес различната заболеваемост при отделните човешки организми. Наред с дефицита на селен и профилактиката с Витамин С, все повече проучвания насочват вниманието към серумните нива на Витамин Д при пациенти заболели от Коронавирус (COVID-19). Всеизвестна е ролята на 25(OH)D при редуциране на риска от настинка, повишаване на имунитета, модулиране на адаптивния имунитет, увеличаване на експресията на гени участващи в антиоксидантната защита на човешкия организъм.

Витамин Д се синтезира в кожата под действието на УВ радиация. Този Витамин Д3 се превръща в черния дроб, след което се трансформира в бъбреците до 1,25(OH)2D. Тази биологично активна форма участва в борбата с вирусните инфекции, играейки роля на физическа бариера. Тази така наречена “бариера” оказва ефект върху клетъчния имунитет и адаптивната имунност на човешкия организъм. Установено е намаляване на серумните концентрации на Витамин Д с напредване на възрастта, като основна причина за това е намаляване на синтеза му в кожата. Някои фармацевтични продукти допълнително намаляват нивата на Витамин Д в организма, например – антиепилептични и антинеопластични вещества, антибиотици, антихипертензивни и ендокринни медикаменти, дори някои хербални препарати.

Няколко проучвания показват положителни резултати при намаляване заболеваемостта от Коронавирус COVID-19 при суплементиране с Витамин Д. Едно от тях разделя пациентите на четири групи според степента на изразеност на симптомите причинени от коронавирус-2 (тежък остър респираторен синдром, SARS-CoV-2):
а) Леки симптоми без признаци на пневмония;
б) Наличие на пневмония с треска и други дихателни оплаквания;
в) Тежко протичаща хипоксия с дихателни нарушения;
г) Критична дихателна недостатъчност с необходимост с апаратно дишане.

При проследяване на серумните нива на Витамин Д (при вземане на биологичен материал при проявата на симптомите в отделните групи) се установява пропорционалност между тежестта на заболяването и концентрациите на витамина в организма на пациентите. В резултат на това може да се направи заключението, че серумните нива на 25(OH)D в организма може да бъдат използвани като предиктор за тежестта на протичане на инфекцията от COVID-19. Повишаване на концентрациите на Витамин Д чрез неговото суплементиране би довело до подобряване на клиничната картина при това заболяване. Ето защо е препоръчително изследване за определяне на серумните нива на 25(OH)D в момента на пандемия от Коронавирус Coronavirus започнала през 2019 г.
Настоящата пандемична обстановка протичаща с масово инфектиране на населението в световен мащаб с „Корона вирус“ поставя пред медицината сериозно предизвикателство. В тази връзка препоръчваме проследяване на серумните нива на Витамин Д при заразените пациенти и в случай на дефицит да се приложи заместителна терапия.

Skip to content