Тимидинкиназа

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

Тимидинкиназа*, Thymidine kinase

Алтернативни наименования на теста:   Thymidine kinase
Метод: REA
Мерна единица: U/ml
Референтна стойност: < 7,5 U/l
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някои лекарства
Резултат: Резултатът ще бъде готов в рамките на 10 работни дни.

 

Какво представлява Тимидинкиназа

Тимидин киназата (ТК) е клетъчен ензим, участващ във включването на нуклеозида (основен градивен елемент на нуклеинова киселина) тимидин в ДНК (Дезоксирибонуклеинова киселина). Неговата концентрация по този начин е мярка за активността на делене на клетките. Тъй като злокачествените заболявания се характеризират с високи скорости на клетъчно делене, определянето на тимидин киназа може да се използва като туморен маркер при тези заболявания.

Показания за изследване на Тимидин киназата (ТК):

Незлокачествени заболявания с висока степен на разпространение (напр. Вирусни инфекции от херпес група като CMV или EBV инфекции) също могат да доведат  до увеличаване на активността на Тимидин киназата (ТК).

Увеличени стойности на туморния маркер могат да насочат към:

  • Левкемия (рак на кръвта);
  • Болест на Ходжкин (лимфогрануломатоза) – рак, засягащ лимфните възли и лимфната система, показващ типични клетки (клетки на Щернберг-Рийд) в хистологични препарати;
  • Неходжкинов лимфом ;
  • Плазмоцитом (множествен миелом) – злокачествено туморно заболяване от групата на неходжкиновите лимфоми.

Skip to content