Проверка на резултати

Уважаеми пациенти,

Резултатите от Вашите изследвания попадат в специална категория лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Достъп до резултати от изследвания се предоставя само на изследваните лица. Достъп до резултати се предоставя на трети лица само в предвидените в приложимата нормативна уредба случаи. Извън тези случаи, достъп може да бъде предоставен на трето лице след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно или декларация, подписана лично от изследваното лице пред служител на „СМДЛ – Рамус” ООД при взимане на биологичния материал за изследване. Декларация може да изтеглите от нашия сайт или да получите на място.

С уважение,
Екипът на „СМДЛ – Рамус” ООД

Skip to content