Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Activated Рartial Тhromboplastin Тime (aPTT)

АРТТ, активирано парциално тромбопластиново време или само парциално тромбопластиново време (РТТ)

АРТТ е показател оценяващ коагулационните фактори XII, XI, IX, VIII, X, V, II (протромбин) и I (фибриноген), както и прекаликреин (РК). Използва се е за мониториране на терапията с хепарин (нефракциониран хепарин).

За определяне на АРТТ се използва плазма получена от венозна или капилярна кръв смесена с антикоагулант (натриев цитрат). Кръвта се взема сутрин на гладно и без приема на лекарства за поне 12 часа.

Клинично значение на AРТТ
Изследва се за мониториране на терапията с хепарин (нефракциониран хепарин), при промени в концентрацията на фибриногена (намален или липсва), хемофилия, сепсис, наличие на антитела срещу коагулационни фактори, предоперативно. Показателно е за недостиг на коагулационните фактори. Диагностично важно е за откриване на инхибитори на коагулацията, като например лупусен антикоагулант, инхибитори на специфичен фактор и неспецифични инхибитори. АРТТ се използва, като скринингов тест за оценка на интегритета на вътрешния / общ коагулационен път, но не на външния коагулационен път. Това е показател за наследствен и придобит дефицит на коагулационни фактори, като напр. фактор VIII при хемофилия А, фактор IX при хемофилия В, фактор XIII . АРТТ над 70 секунди се приема, като клиничен показател за умерено спонтанно кървене.

Удължено аРТТ се наблюдава при вроден дефицит на един или няколко фактора от вътрешната система (фактори VIII, IX, XI и XII, прекаликреин, хемофилия, болест на Von Willebrand). То е удължено при присъствието на инхибитори на коагулацията – хепарин, лупусен антикоагулант, неспецифичен инхибитор, като моноклонален имуноглобулин или специфичен инхибитор на коагулационния фактор. АРТТ е удължено и при хипофибриногенемия, чернодробна недостатъчност, дефицит на витамин К, дисеминирана интраваскуларна коагулация и наличие на антикардиолипинови антитела.

Скъсено aРТТ е установено в ранни етапи на DIC, рак на яйчниците, рак на панкреаса, рак на дебелото черво, веднага след остър кръвоизлив и други.

Skip to content