Pro-GRP – Прогастрин освобождаващ пептид

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

Pro-GRP (Прогастрин освобождаващ пептид)

Алтернативни наименования на теста:

Прогастрин освобождаващ пептид (Pro-GRP)

Апарат: Alinity i
Метод: CMIA
Мерна единица: pg/ml
Референтна стойност: < 50 pg/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някои лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

GRP се синтезира вклитките на гастроинтестиналния тракт, нервната система, нервоендокринните, белият дроб и невроендокринните клетки. Повишените нива на GRP се свързват със 74% от случаите с дребноклетъчен карцином на белия дроб (SCLC), 62% от случаите с рак на дебелото черво, 60% с простатен рак, 59% с панкреасен аденокарцином, 42% с белодробен карциноид и 39% с рак на гърдата. GRP се синтезира като биологично неактивен прохормон pre-Pro-GRP, който под въздействие на ензими се превръща в биологичноактивния GRP(1-27) и фрагмента ProGRP(31-98).

Поради краткия плазмен полуживот на GRP (2 минути) за диагностични цели се използва определянето на фрагмента Pro-GRP.

Производството и освобождаването на гастрин и гастрин-освобождаващ пептид(GRP) в циркулацията е свързано с APUD системата. Тя се състои се от клетки разпръснати поединично или на малки групи в лигавицата на стомаха, червата и панкреаса. Тези клетки могат да продуцират хормони, които действат върху различни таргетни клетки – жлезни, съдови, гладкомускулни, неврони и други, локализирани предимно в храносмилателната система.

  • Нивата на ProGRP показват корелация със стадия на дребноклетъчния карцином.

  • ProGRP е надежден маркер за мониториране на терапията при SCLC и ранно откриване на рецидив.

  • Рискът от метастазиране при пациенти с нива на ProGRP > 46 pg/mL е 12.5 пъти по-висок от този при пациенти с нормални стойности.

  • 50% намаление в нивата ProGRP след лечение е прогностичен фактор за 2-год. преживяемост.

Повишени нива на Pro-GRP могат да се наблюдават при:

  • Деца до 2 години, поради стимулирането на клетъчния растеж от GRP;

  • Тютюнопушене; затлъстяване; Напреднала възраст (предимно при жени);

  • Нарушение в бъбречната функция – може да доведе до значимо увеличение на маркера и затова се препоръчва изследване на креатинин заедно с Pro-GRP;

  • Други белодробни заболявания: пневмонии, туберкулоза, ХОББ, астма, автоимунни белодробни болести;

  • Пациенти с гастроинтестинални заболявания, остър хепатит;

  • Пациенти с други небелодробни тумори: рак на гърда, гинекологични тумори, левкемии, невроендокринни тумори, карциноиди, медуларен тиреоиден карцином, бъбречни, чернодробни, панкреасни, гастроинтестинални, мезотелиоми, рак на простата;

Skip to content