NSE – неврон-специфична енолаза

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

NSE (неврон-специфична енолаза)

Алтернативни наименования на теста:  NSE (Невон-специфична енолаза)
Апарат: Alinity i
Метод: CMIA
Мерна единица: ng/ml
Референтна стойност: < 11.1 ng/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някой лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява  NSE (Неврон-специфична енолаза)

Енолазата е ензим катализиращ превръщането на 2-фосфоглицерат във фосфоенолпируват.

Тъканите, които произхождат от невроектодермата имат сравнително висока NSE активност.

Дребноклетъчният бронхиален карцином, невробластомът, карциноидите, модуларният карцином на щитовидната жлеза водят началото си от такива клетки.

Най-високи стойности на NSE са установени при дребноклетъчният карцином на белия дроб.

При напредналите стадии в над 90% от случаите се наблюдава повишена NSE активност. Съществува корелация със стадия на тумора и туморната ремисия.

При прилагане на химиотерапия силният спад на NSE активността показва успеха на терапията. Незадоволителното намаление или дори увеличението на NSE активността следва да се интерпретират като персистиране на тумора.

При метастазирали семиноми също се наблюдава повишение на NSE активността в серума, но диагностичното значение на този факт още не е напълно изяснено.

Skip to content