02 943 1196

info@ramuslab.com

Tests and prices

SHORT PRICE-LIST OF IMDL “RAMUS’’ OOD

1527 Sofia, 2-4 Angista Str.
Tel: 02/943-11-96
Fax: 02/944-82-06
www.ramuslab.com
e-mail: info@ramuslab.com

Effective date: 15.03.2016

ИЗСЛЕДВАНЕЦЕНИ (лв)ЕНЦИКЛО-
ПЕДИЯ
МетодРеф.
ст-ти
Необходим биологичен материал
ХЕМАТОЛОГИЯ/ HEMATOLOGY
Пълна кръвна картина (ПКК), Сomplete blood count(CBC)ХЕМАТОЛОГИЯ/ HEMATOLOGY5.00К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ), Sedimentation rate of erythrocytes (ESR). 1.50< 25 mm/hЦитратна плазма, взета в специализира епруветка (черна капачка).
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Диференциална кръвна картина (ДКК), Differential blood count (DBC). Диференциално броене на левкоцити, Differential leucocyte count. Микроскопско броене на левкоцити, Microscopic leucocyte count.2.00 визуално-оптиченК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Морфология на еритроцити, Morphology of erythrocytes2.00 визуално-оптиченнормохромни, нормоцитиК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Броене на ретикулоцити, Reticulocytes count.4.00 визуално-оптичен/изчислен 25 – 85 G/l
<18 ‰
К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
КОАГУЛАЦИЯ/ COAGULATION
Протромбиново време (ПВ u IN), Prothrombin time (PT), International normalized ratio (INR)3.50Хронометричен метод% → 82-126%
(терапевтична област 15 – 40%)
INR → 0,8-1,2 (терапевтична област 2,0-3,5)
sec. → 9,8-12,2
Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Предоставя се информация за провеждана анкоагулантна терапия.
Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Activated Рartial Тhromboplastin Тime (aPTT)4.00 Хронометричен метод22,1-28,1 sec.Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Предоставя се информация за провеждана анкоагулантна терапия.
Тромбиново време(ТB), Тhrombin Тime (TT)4.00 Хронометричен метод8-14 sec.Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Предоставя се информация за провеждана анкоагулантна терапия.
Фибриноген (Ф-ген), Fibrinogen(FG)3.50Хронометричен метод2,0-3,4 g/LЦитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Време на кървене, Bleeding time2.00 Хронометричен метод120-300 sec.
Време на съсирване, Clotting time2.00 Хронометричен метод300-600 sec.
Д-димер, D-dimer20.00 MEIA< 600 ng/mlЦитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Антитромбин III, Antithrombin III (AT III)30.00Хронометричен метод80 – 120%Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Свободен протеин S, Free Protein S 30.00Хронометричен методМъже 54,7 – 123,7
Жени 74,1 - 146,1%
Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Протеин C, Protein C30.00Хронометричен метод70-140%Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Фактор VIII, FactoVIII (FVIII)30.00Хронометричен метод50 - 150%Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
ТЕСТОВЕ ЗА ТРОМБОФИЛИЯ
Фактор V на Лайден, мутация R506Q40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Фактор II (протромбин), мутация 20210 G>A40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Инхибитор на плазминогеновия активатор PAI5G>4G40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Фактор VII, мутация 10976G>A40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Фактор VIII, мутация 103G>T (Val34Leu)40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Фактор I (b фибриноген), мутация -455 G>A40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
ITGA2- интегрин а2, мутация 807C>T40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
ITGB3- интегрин b3, мутация 1565Т>C40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
MTHFR, мутация 677C>T40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
MTHFR, мутация 1298А>С40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
МТR, мутация 2756А>G40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
MTRR, мутация 66А>G40.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Пакет ТРОМБОФИЛИЯ
Фактор V на Лайден, мутация R506Q
Фактор II (протромбин), мутация 20210 G>A
Инхибитор на плазминогеновия активатор PAI5G>4G
MTHFR, мутация 677C>T
150.00PCRК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
БИОХИМИЯ/BIOCHEMISTRY
Глюкоза (Кръвна захар), Glucose2.00 GOD/PAP; Hexokinase/G-6-PDH3,3-6,0 mmol/lСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Микротейнер с хемолизат или натриев флуорид стабилност на изследваният аналит
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Кръвно-захарен профил(3-кратен)(КЗП), Blood glucose profile (3x)4.90Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Микротейнер с хемолизат или натриев флуорид стабилност на изследваният аналит
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Кръвно-захарен профил(4-кратен) (КЗП), Blood glucose profile (4x)5.50Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Микротейнер с хемолизат или натриев флуорид стабилност на изследваният аналит
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Глюкозо-толерантен тест( 3-кратен) (ОГТ, ГТТ), Glucose-Tolerance test (3x) (OGT, GTT)4.90Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Микротейнер с хемолизат или натриев флуорид стабилност на изследваният аналит
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Глюкозо-толерантен тест(4-кратен) (ОГТ, ГТТ), Glucose-Toleranсе test (4x) (OGT, GTT)5.50Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Микротейнер с хемолизат или натриев флуорид стабилност на изследваният аналит
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Гликиран хемоглобин (HBA1c), Glycosylated hemoglobin (HBA1c)14.00 HPLC4,0 -6,0 % при здрави

<7,5% при диабетици, с добър контрол на нивата кръвна захар
К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Креатинин, Creatinine2.50Кинетичен метод на Jaffe50,0-133,0 µmol/l
Деца до 14г: 30,93 – 69,99 µmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Креатининoв клирънс, Creatinine clearance6.00 Кинетичен метод на JaffeЖени: 66 - 165 ml/min
Мъже: 66 - 163 ml/min
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Проба урина с 24 - часа диуреза
Урея, Urea, Уреен азот, Blood urea nitrogen (BUN)2.50Езимен- Urease/GLDH1,7-8,3 mmol/lСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Пикочна киселина, Uric acid 2.50Ензимен колориметричен Uricase-PAPЖени: 140,0-320,0µmol/l
Мъже: 200,0-420,0µmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Холестерол (Общ холестерол), Cholesterol (Total cholesterol)2.00Enzymatic colorymetric CHOD-PAP< 6,5 mmol/l
препоръчителна стойност < 4,5 mmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
HDL-холестерол (HDL-Х), HDL- cholesterol(HDL-C)3.00Директен метод1,04-1,56 mmol/l
препоръчителна стойност > 1,2 mmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
LDL- холестерол (LDL-X), LDL- cholesterol(LDL-C)3.00Директен метод< 3,60 mmol/l
препоръчителна стойност < 3 mmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Триглицериди (ТГ), Triglycerides (ТG))2.50Ензимен колориметричен-GPO-PAP< 2,2 mmol/l
препоръчителна стойност < 1,7 mmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Общ билирубин, Total bilirubin (T Bili)2.50Метод на Гроф със сулфанилова к-на< 21,0 ?mol/lСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Директен билирубин, Direct bilirubin (D Bili)2.50Метод на Гроф със сулфанилова к-на< 8,0 ?mol/lСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Общ белтък, Total Protein2.50Биуретов метод63,0-84,0 g/lСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Албумин, Albumin2.50Бромкрезолово зелено35,0- 55,0 g/lСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Липопротеин (а), lipoprotein (a) (Lp(a)) 7.00 Имунотурбидиметричен< 30 mg/dlСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Аро АI*7.00 ИмунотурбидиметриченЖени: < 90 mg/dl Мъже: < 120 mg/dlСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Аро B*7.00 ИмунотурбидиметриченЖени: >128 mg/dlМъже: >110 mg/dlСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ACAT/ГОТ (Aспартаминотрансфераза/глутаматоксалатна трансаминаза), Aspartate aminotransferase/Glutamate oxalate transaminase (ASAT/GOT). 2.50IFCC стандартизиран 37°С< 44,0 U/lСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
AЛАТ/ГПТ( Аланинаминотрансфераза/глутаматпируватна трансаминаза), Alanine aminotransferase / Glutamate-pyruvate transaminase (ALAT/GPT)2.50IFCC стандартизиран 37°С< 44,0 U/lСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ГГТ (Гамаглутаматтрансфераза), GGT (Gamma glutamyltransferase)2.50Szasz/ 37°СЖени: 5-38,0 U/l
Мъже: 5-50,0 U/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
АФ (Алкална фосфатаза), АLP(Alkaline phosphatase)2.50DGKC/ 37°СВъзрастни: 30-150 U/l
Деца:
- момчета до 12г <500,0 U/l,
- момчета до 15г <750,0 U/l;
- момчета над 16г 30 – 150
- момичета до 12г <500,0 U/l
- момичета над 12г 30 – 150U/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
КК/КФК (Креатинкиназа, Креатинфосфокиназа),СК, CPK (Creatine kinase vs creatine phosphokinase)2.50IFCC/SCE 37°СЖени: 25,0-175,0 U/l
Мъже: 25,0-195,0 U/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
CK-MB (Креатинкиназа МВ-фракция), CK-MB(creatine kinase-MB isoenzyme)6.00 Имуно- UV
H.P.-kinetic
CLIA
Измерена като активност:< 24,0 U/l
Измерена като маса: < 3,8 ng/ml;
Хоспитализирани пациенти без инфаркт на миокарда: <9,3 ng/ml
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ЛДХ (Лактатдехидрогеназа), LDH(Lactate dehydrogenase)2.50SFBC150- 540,0 U/lСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Амилаза, АМS (Amylase)3.00 IFCC Liquid EPS-PNP<100,0 U/l за серумСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Лип(Липаза), LPS(Lipase)5.00 Колориметричен кинетичен8-78U/lСерум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Холинестераза, Cholinesterase5.00Колориметричен кинетиченМъже, жени над 40г., деца: 5320 – 12920 U/l
Жени 16 – 39 години без прием на орални контрацептиви: 4260 – 11250 U/l
Жени (бременни или приемащи орални контрацептиви): 3650 – 9120 U/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА - плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
K(Калий), K(Potassium)4.00 Директен потенциометричен3,5-5,6 mmol/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Na(Натрий), Na (Sodium)4.00 Директен потенциометричен135,0-152,0 mmol/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хлориди , Chloride4.00 Директен потенциометричен98,0-107,0 mmol/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Литий, Li (Lithium)4.00 Директен потенциометриченПрегледайте допълнителната информацияСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Ca(Калций), Ca (Calcium)2.00 Орто-крезолфталейн-комплексон2,12-2,62 mmol/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Йонизиран калций, Ionized calcium2.00 Изчислен1,05-1,32 mmol/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Неорганичен фосфор, Inorganic phosphorus4.00 Фосфомолибдат UVВъзрастни: 0,96 – 1,46 mmol/l
Деца: 0,95 – 1,95 mmol/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Магнезий, Magnesium5.00 Ксилидил блау0,65-1,03 mmol/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Мед*, Copper25.00Атомна абсорбцияЖени: 13,2 – 24,3 µmol/l;
Мъже: 12,3 – 22,4 µmol/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Селен*, Selenium20.00Атомна абсорбция423 – 1123 µmol/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Цинк*, Zinc20.00Атомна абсорбция12 – 24 µmol/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Желязо, Fe (Iron)3.80 ФерозиновЖени: 6,0-26,0 µmol/l
Мъже: 10,0-28,0 µmol/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Желязосвързващ капацитет ( ЖСК), Iron binding capacity/total iron bilding capacity (TIBC)6.00 Определяне след сатурация на трансферина със железни йониЖени: 47,0- 77,0 µmol/l
Мъже: 44,0-89,0 µmol/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
TSAT (трансфериново насищане), TSAT (Transferrin saturation)10.00Изчислен след определяне на желязо и ЖСКЖени: 15-40 %
Мъже: 20-40 %
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хидроген карбонати (HCO3), Hydrogen carbonate (HCO3)20.00Ензимен колориметричен21 – 29 mmol/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хаптоглобин*, Haptoglobin20.00Имунотурбидиметричен0,3 – 2,0 g/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Церулоплазмин*, Ceruloplasmin30.00Имунотурбидиметричен0,2 – 0,6 g/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Електрофореза на серумни белтъци*, Electrophoresis of serum proteins *50.00Прегледайте допълнителната информацияСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Глюкозотолерантен тест двукратен (глюкоза на 0' и на 120')4.00
ХОРМОНИ И ХОРМОНСВЪРЗВАЩИ ПРОТЕИНИ, HORMONES AND HORMONES BINDING PROTEINS
TSH (Tиреоидея-стимулиращ хормон), TSH (Thyroid-Stimulating Hormone)12.50 CLIA0,55 – 4,78 µIU/ml, Мониториране на терапия 0,2 – 5,5 µIU/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Консумацията на кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане на пробата, може сериозно да повлияе резултатите от изследването.

Прием на вода преди лабораторните тестове около 200-250 милилитра е позволен.
fT3 (Свободен трийодтиронин), Free Т3, (fT3)15.00 CLIA2,3 – 4,2 pg/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Консумацията на кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане на пробата, може сериозно да повлияе резултатите от изследването.

Прием на вода преди лабораторните тестове около 200-250 милилитра е позволен.
fT4 (Свободен тироксин), Free thyroxine (fT4)12.50 CLIA0,89 – 1,76 ng/dlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Консумацията на кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане на пробата, може сериозно да повлияе резултатите от изследването.

Прием на вода преди лабораторните тестове около 200-250 милилитра е позволен.
fT3, fT4, TSH 25.90 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Консумацията на кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане на пробата, може сериозно да повлияе резултатите от изследването.

Прием на вода преди лабораторните тестове около 200-250 милилитра е позволен.
fT4(или fT3), TSH21.50 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Консумацията на кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане на пробата, може сериозно да повлияе резултатите от изследването.

Прием на вода преди лабораторните тестове около 200-250 милилитра е позволен.
TAT(анти-тиреоглобулинови антитела), TAT (anti-TG, Anti-thyroglobulin antibodies)15.00 CLIA< 40 IU/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
МАТ(анти-микрозомални антитела), MAT (Anti-microsomal antibodies), anti-TPO (Anti-thyroid peroxidase antibodies)15.00 CLIA< 35 IU/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ТАТ, МАТ25.50 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
TSH- рецепторни антитела* (TSHR-Ab), ТSHR-Ab (TSH- receptoantibodies)35.00 ECLIA < 30 IU/LСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Тиреоглобулин (TG), Thyroglobulin (TG)20.00 CLIA0,83 – 68,0 ng/dlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Паратхормон (PTH), Parathyroid hormone (PTH)14.00 CLIA14 - 72 pg/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Пролактин, Prolactin15.00 CLIAЖени: 4,79 – 23,30 ng/ml;
Мъже: 4,4 – 15,2 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Прогестерон, Progesterone15.00 CLIAЖени:
- фоликуларна фаза <1,4 ng/ml
- лутеална фаза 3,34 – 25,56 ng/ml
- среда на лутеална фаза 4,44 – 28,03 ng/ml
- постменоауза < 0,73 ng/ml
Мъже: 0,28 – 1,22 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
LH/ЛХ (Лутеинизиращ хормон), LH 15.00 CLIAЖени:
- фоликуларна фаза 1,9 – 12,5 mIU/ml
- овулаторна фаза 8,7 – 76,3 mIU/ml
- лутеална фаза 0,5 – 16,9 mIU/ml
- постменоауза 15,9 – 54 mIU/ml
Мъже: 1,5 – 9,3 mIU/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
FSH/ФСХ (Фоликулинстимулиращ хормон), FSH15.00 CLIAЖени:
- фоликуларна фаза 2,5 – 10,2 mU/ml
- овулаторна фаза 3,4 – 33,4 mU/ml
- лутеална фаза 1,5 – 9,1 mU/ml
- постменоауза 23 – 116,3 mU/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Естрадиол, Estradiol15.00 CLIAЖени:
- фоликуларна фаза 2,5 – 10,2 mU/ml
- овулаторна фаза 3,4 – 33,4 mU/ml
- лутеална фаза 1,5 – 9,1 mU/ml
- постменоауза 23 – 116,3 mU/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Тестостерон, Testosterone15.00 CLIAЖени: 0,14 – 0,76 ng/ml;
Мъже: 2,41 – 8,27 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Свободен тестостерон, Free Testosterone35.00 CLIA изчислен Жени: 0,03 – 0,019 ng/ml;
Мъже: 0,09 – 0,3 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Антимюлеров хормон *, Anti-Müllerian hormone *78.00ELISAЖени: 0-12,6; Жени: трети ден на цикъла 0-10,6; Мъже: 1,3-14,8 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Инхибин В*, Inhibin B78.00ELISAЖени: 0-341;
Жени: трети ден на цикъла 0-273; менопауза 0-4 pg/ml
Мъже: 25-325;
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
LH, FSH,пролактин,естрадиол48.50 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
LH, FSH,пролактин, естрадиол, тестостерон55.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Total beta-HCG (общ бета- човешки хорионгонадотропин), Total beta-HCG (total-beta-human chorionic gonadotropin)16.00 CLIA< 5,0 mIU/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
17-алфа-ОН-прогестерон*17-alfa-OH-progesterone20.00 ELISAДеца 3 – 14 г.: 0,07 – 1,7 ng/ml
Жени:
- фоликуларна фаза 0,1 - 0,8 ng/ml
- лутеална фаза 0,6 – 2,3 ng/ml
- овулация 0,3 – 1,4 ng/ml
- постменоауза 0,13 – 0,51 ng/ml
Мъже: 0,5 – 2,1 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
SHBG (сексхормон, свързващ глобулин), SHBG (Sex hormone-binding globulin)15.00 CLIA Жени: 13 – 71 nmol/L
Мъже: 18 – 114 nmol/L
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Скрининг първи триместър на бременността*, Screening first trimesteof pregnancy *42.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Скрининг втори триместър на бременността* Screening the second trimesteof pregnancy42.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Свободен естриол *, Free estriol25.00CLIA0,25 – 0,3 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Free HCG *25.00CLIA< 2 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ACTH (адренокортикотропен хормон), ACTH( Adrenocorticotropic hormone)20.00 CLIA 0,0 – 46,0 ng/mlК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Соматотропен хормон(СТХ) , Somatotropic hormone(STH), Growth hormone (GH) 25.00 CLIA Жени: 0,0 – 8,0 ng/ml;
Мъже: 0,0 – 3,0 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Инсулинов растежен фактор 1*, Insulin-like growth facto1 (IGF-1)* , Соматомедин45.00CLIA / ELISAРеферентната граница е различна в зависимост от пола и годините на пациента!!!
Ще получите вашият резултат от изследването заедно с индивидуална референтна граница.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Кортизол (плазмени нива), Cortisol (plasma level) 20.00 CLIA Сутрин 7,00 – 9,00h. 4,3 – 22,4 μg/dl
След обед 15,00 – 17,00h. 3,9 – 16,66 μg/dl
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Кортизол (урина),Cortisol urine20.00 CLIA 20.9-292.3мкгр/24 часа диурезаПроба от урина отделена от 24 часова диуреза
Кортизолов профил, Cortisol profile29.00 Проба за анализ се взима двукратно:
Сутрин между 7,30-10 ч. и между 16-18ч. след 15 мин. покой или по схема, препоръчана от лекар.
Моля да предоставите информация за медикаментатите, които приемате.
Без прием на медикаменти непосредствено преди пробовземането.
Исулин, Insulin16.00 CLIA3 – 25 μU/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
C – пептид, C-peptide30.00 CLIA0.9-7.1 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Исулинов глюкозо-толерантен тест, Insulin glucose tolerance test39.00Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима дву- или три-кратно по преценка на леквуващ лекар. За провеждането на теста е необходима глюкоза на прах. Проба се взима на нулева минута (преди прием на глюкоза), на 60-та минута от изпиване на глюкоза и на 120-та минута. В някои случаи теста се провежда като двукратен на 0-ва и на 120-та минута.
DHEA-S(дихидроепиандростерон-сулфат), Dehydroepiandrosterone sulfate20.00 CLIAжени: 35-430, мъже: 80-560Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
4-Андростендион , 4-Аndrostenedione20.00 CLIAЖени: 0,1 – 3,30 ng/ml
Мъже: 0,6 – 3,10 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Остеокалцин, Оsteocalcin 25.00 CLIA 0,0-21 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Kaлцитонин, Calcitonin30.00CLIA Жени: 0-11,5 pg/ml
Мъже: 0 -18,2 pg/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Ренин*, Renin80.00К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Гастрин*, Gastrin80.00Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Серотонин (плазмени нива)*, Serotonin(plasma level)70.00К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Серотонин (урина)*, Serotonin (urine)70.00Проба от урина отделена от 24 часова диуреза
Антидиуретичен хормон* Antidiuretic hormone (ADH)82.00К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Катехоламини (урина) – адреналин, норадреналин, допамин*, Catecholamines (urine) - adrenaline, noradrenaline, dopamine *180,00Проба от урина отделена от 24 часова диуреза
Катехоламини (плазмени нива) – адреналин, норадреналин*, Catecholamine (plasma levels), Adrenaline, Noradrenaline180,00К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Mетанефрин и Норметанефрин (урина), Metanephrine and Normetanephrine (urine)120,00Проба от урина отделена от 24 часова диуреза
Свободен метанефрин и свободен норметанефрин (плазмени нива), Free Metanephrine and Free Normetanephrine (plasma levels)120,00К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Еритропоетин*, Erythropoietin25.00CLIA 2,6 – 18,5 U/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ТУМОРНИ МАРКЕРИ/TUMOMARKERS
Total PSA ( Oбщ простатноспецифичен антиген), TPSA (Total prostate specific antigen)16.00 CLIA< 4,0 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Free PSA(свободен простатноспецифичен антиген), fPSA (Free prostate specific antigen)20.00 CLIA< 0,9 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
total PSA, free PSA, ratio, Free-Тotal Prostate-specific Antigen Ratio 35.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
СЕА (карциноембрионален антиген),20.00 CLIA< 2,5 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
СА 125(карциномен антиген 125), CA 125 (canceantigen 125)20.00 CLIA< 30,2 U/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
СА 15-3( карциномен антиген СА15-3), CА 15-3 (canceantigen 15-3)20.00 CLIA< 32,4 U/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
СА 19-9 (карциномен антиген ), СА 19-9 (canceantigen 19-9)20.00 CLIA< 30,9 U/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
СА 72-4(карциномен антиген СА 72-4), СА 72-4 (canceantigen 72-4)25.00 ECLIA< 6,9 U/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Cyfra 21-1 25.00 ECLIA< 7,7 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
SCC (сквамозоцелуларен антиген)*, SCC (Squamous cell carcinoma antigen)29.00 ELISA< 1,5 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
AFP (алфа фетопротеин), AFP (Alpha-fetoprotein)20.00 CLIA< 8 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
NSE (невронспецифична енолаза)29.00 ECLIA< 16,3 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
beta-2- микроглобулин, beta-2-microglobulin - серум25.00 CLIA< 2164 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
beta-2- микроглобулин, beta-2-microglobulin - урина25CLIA< 300 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
S-10048.00 ECLIA< 0,105 ng/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
HE 4 (Човешки епидидимен протеин 4), HE 4 (Human Epididymis Protein 4)59.00 ECLIA под 40год < 60,5 pmol/l
40 – 69г. < 82,9 pmol/l
над 70г. < 104 pmol/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
HE 4, CA 125, ROMA72.00Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Тимидинкиназа*, Thymidine kinase76.00REA< 7,5 U/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
СА 50*( карциномен антиген CA 50), CA 50 (canceantigen)76.00RIA< 30 U/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
BTA stat*, BladdeTumoAssociated Antigen 60.00(-) negativeУрина - средна порция първа сутрешна урина
МИКРОБИОЛОГИЯ/MICROBIOLOGY
Антибиограма (при изолиране на причинител)*, Antimicrobial susceptibility testing *5.00Дисково-дифузионен методEUCASTБактериален щам/изолат
Разширена антибиограма *, Extended Antimicrobial susceptibility testing10.00Дисково-дифузионен методEUCASTБактериален щам/изолат
Изследване на стерилна урина*, Midstream urine for bacterial culture*15.00 Микробиологична посявкаБез развитие на бактерииУрина
Проба за изследване:
Преди да се отдели пробата трябва да се направи тоалет на гениталиите: вода, течен сапун, при жените пробата се дава с разтваряне на лабиите по време на микция, при мъжете - с издърпване на препуциума назад, а при деца под 3 годишна възраст при спазване на асептика.
За микробиологично изследване е необходима проба в стерилен контейнер:
По време на уриниране само средна порция от урина се събира в стерилен съд, като първата и последната порция не се използват. Пациентът уринира малко извън контейнера, след това запълва поне 2/3 от обема на контейнера с урина и другото количество се изхвърля.
Първата сутрешна урина е най-подходяща. Ако това е невъзможно може да се изследва урина отделена по всяко време на денонощието (така наречената случайна порция), като правило урината трябва да е престояла поне 3 часа в пикочния мехур.
Микоплазма плюс тест вкл. хранителна среда*, Mycoplasma plus test45.00Микробиологична посявкаMycoplasma hominis /-/ negative
Ureaplasma urealyticum /-/ negative
урина, влагалищен секрет, еякулат, уретрален секрет
Влагалищен секрет*, Vaginal swab for bacterial culture*15.00 Микробиологична посявкаНормална аеробна бактериална флора
Candida spp /-/ negative
влагалищен секрет
Влагалищен секрет се взима със стерилен тампон от заден влагалищен свод.
Тампонът за посявка се поставя в транспортна среда, в която може да престои до 72 часа на стайна температура.
С отделен тампон се правят два микроскопски препарата на предметно стъкло, като стъклата се маркират с „V”.
Натривките се оставят да изсъхнат на стайна температура и без да се фиксират се транспортират в лабораторията.

Цервикален секрет*, Cervical swab for bacterial culture*15.00 Микробиологична посявкаНормална аеробна бактериална флора
Candida spp /-/ negative
цервикален секрет
Цервикален секрет се взема след предварително почистване на порциото от слузта със сух тампон.
Тампонът, с който се взема материала се въвежда внимателно в цервикалния канал, без да се докосва влагалищната мукоза. Извършват се 10-15 въртеливи движения и така взетия материал се инокулира в транспортна среда.
С отделен тампон се правят два микроскопски препарата ( както е описано при влагалищен секрет )
Уретрален секрет*, Urethral swab for bacterial culture*15.00 Микробиологична посявкаНормална бактериална флора
Candida spp /-/ negative
уретрален секрет
Взима се тампон за уретрални секрети, като се вкарва на 1,5-3 см в уретрата и след завъртане се изважда. Желателно е пациентът да не е уринирал поне един час преди взимане на секрета.
С друг тампон се правят два микроскопски препарата на предметно стъкло. Натривките се оставят да изсъхнат на стайна температура и без да се фиксират се транспортират в лабораторията.
Изпълнението на натривките е особено важно за диагноза, тъй като се диагностицират гонорея, T.vaginalis, вероятна хламидиална инфекция.

Гърлен секрет*, Throat swab for bacterial culture*15.00 микробиологична посявканормална бактериална флора Вземане на материал:
С шпатула се притиска езикът, следва да се избягва употребата на анестетични спрейове, защото може да се получат грешни резултати. Материалът се събира от тонзилите и от латералните небни дъги, чрез притискане (да не се смесва със секрети от други мукозни мембрани и слюнка). При съмнение за менингококи материал се взема от задната част на назофаринкса.
При съмнение за дифтерия материал се взема от границата между мембраните и здравата тъкан.
Нoсен секрет*, Nasal swab for bacterial culture*15.00 микробиологична посявканормална бактериална флора назофаренгиален секрет
Mатериал се взема с въртеливо движение на тампона от двете ноздри
Поставя се в транспортна среда, където може да престои 48-72 часа на стайна температура.
Очен секрет*, Eye swab for bacterial culture*15.00 микробиологична посявканормална бактериална флора очен секрет
Ушен секрет*, Easwab for bacterial culture*15.00 микробиологична посявканормална бактериална флора ушен секрет
Храчка *, Sputum *15.00 микробиологична посявканормална бактериална флора Вземане на материала:
Използват се стерилни съдове или контейнери с капак
Пациентът следва да е информиран, че слюнката е безполезна за микробиологичната диагноза!
Събира се сутрешна храчка преди закуска, след почистване на зъбите, ако е необходимо - след сваляне на протези и щателно изплакване на устата с топла вода
Отхрачването може да се провокира с инхалации със солеви разтвори (аерозол или пара)
Микробиологична посявка за гонорея*, Microbiological culture for gonorrhea12.00микробиологична посявка/-/ negative цервикален секрет, уретрален секрет
Културално изследване за Trichomonas vaginalis*, Culture for Trichomonas vaginalis *15.00културално изследване /-/ negative урина, влагалищен секрет, еякулат, уретрален секрет
Микограма12.00дисково-дифузионен методEUCAST
Ранев секрет*, Wound spesimente *15.00 микробиологична посявкабез развитие на бактерииранев секрет
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/медицнски сестри.
Със стерилен тампон (без дезинфекция на кожата), след отстраняване на повърхностните слоеве се взима материал от дълбочината на раната
При съмнение за гъбична инфекция с кюрета да се вземе материал от кожата или от ръбовете на хронични рани
Взимането на гной или ексудат от дълбоки, инфектирани рани или от абсцеси става чрез пункция (необходима е предварителна дезинфекция на кожата)
Материалът се поставя в дълбочина на транспортната среда и веднага се доставя в лабораторията.
Еякулат*, Sperm15.00 микробиологична посявкабез развитие на бактерииМатериалът се отделя след щателен тоалет на гениталиите и ръцете, спермата се събира в стерилни контейнери след мануално стимулиране на еякулацията.


Изследване на фецес за носителство на салмонела, шигела и патогенни коли ( Stool for Shigella, Salmonella and Pathogenic Escherichia coli)*12.00 микробиологична посявканормална чревна флора фецес
Вземане на материал за микробиологично изследване: от фецеса се взема 3-5 грама в стерилен контейнер
Хемокултура*, Blood culture45.00 микробиологична посявкабез развитие на бактериикръвна проба
Пробата се взима от специалист, желатено е при повишаване температурата на пациента по време на инфекция.
Перитонеален излив*, Peritoneal fluid *15.00микробиологична посявкабез развитие на бактерииперитонеален излив
Перитонеален секрет *, Peritoneal fluid*15.00микробиологична посявкабез развитие на бактерииперитонеален излив
Плеврален лаваж *, Pleural fluid *12.00микробиологична посявканормална бактериална флора лаваж
Плеврален пунктат *, Pleural fluid *12.00микробиологична посявкабез развитие на бактерииплеврален пунктат
Простатен секрет *, Prostate spesimente *15.00микробиологична посявкабез развитие на бактериипростатен секрет
Ставен пунктат *, Joint fluid *12.00микробиологична посявкабез развитие на бактерииставен пунктат
Гонорея-микроскопски тест*, Direct detection of N. Gonorrhoeae- Gram-stain*3.00 микроскопия/-/ negative цервикален секрет
Материал от нокти посявка*, Nail microbiological culture *10.00микробиологична посявкане се изолират патогенни плесени и дрождинокти
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал от косми посявка*, Haimicrobiological culture *10.00микробиологична посявкане се изолират патогенни плесени и дрождикосми
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал от кожа посявка*, Skin microbiological culture *10.00микробиологична посявкане се изолират патогенни плесени и дрождикожа
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал от нокти препарат*, KOH test for fungus / Nail *5.00микроскопияне се наблюдават патогенни плесени и дрождинокти
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал от косми препарат*, KOH test for fungus/ hair*5.00микроскопиякосми
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал от кожа препарат* , KOH test for fungus / skin *5.00микроскопиякожа
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Clostridium difficile Toxin A/B*30.00бърз тест (-) отрицателенМатериал за микробиологично изследване: от изпражненията се вземат 3-5 грама във стерилен контейнер
Изследване за гъбички*, Examination of fungi *3.00 микробиологична посявкаCandida spp /-/ negative секрет според клиничната картина
Хламидия-директен тест, Chlamydia-direct test15.00 (-) отрицателенвлагалищен секрет
Бърз тест за стрептококи група А, A rapid test for group A streptococcal12.50(-) отрицателенгърлен секрет
Helicobacter pylori (качествен тест във фецес), Helicobacter pylori (qualitative test in feces) 25.00 Бърз диагностичен тест(-) отрицателенМатериал от фецес с големина на череша, поставен в стерилен контейнер
Helicobacter pylori (количествен тест във фецес)*, Helicobacter pylori (quantitative test in feces) *35.00ELISA <20 IU/ml (-)negativeМатериал от фецес с големина на череша, поставен в стерилен контейнер
Campylobacter spp (антиген във фецес), Campylobacter spp15.00Бърз диагностичен тест(-) отрицателенМатериал от фецес с големина на череша, поставен в стерилен контейнер
Микоплазма пневмония IgM+IgG+IgA45.00
Хламидия пневмония IgM+IgG+IgA45.00
СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ ЗА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ/Serological markers infectious disease
Пакет инфекциозни заболявания 10 (Torch profile 10)
1.Toxoplasma gondii IgG
2.Rubella virus IgG
3.CMV IgG
4.HSV Type 1 IgG
5.HSV Type 2 IgG
6.Bordetella pertusis IgG
7.Chlamidia trachomatis IgG
8.Parvovirus B19 IgG
9.Treponema pallidum IgG
10.VZV IgG
110.00
Квантиферов тест за туберкулоза*, QuantiFERON Test *110.00ELISA TB Ag-Nil < 0,35 (-) отрицателен резултат.Плазма, взета в специализирана еприветка с литиев хепарин
Микоплазма (IgM)*, Mycoplasma IgM20.00 ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Микоплазма (IgА)*, Mycoplasma IgA20.00 ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Микоплазма (IgG)*, Mycoplasma IgG20.00 ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Лаймска болест IgG*, Lyme Disease IgG25.00ELISA < 16 (-) отрицателен резултат;
16 – 22 граничен резултат;
> 22 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Лаймска болест IgM*Lyme Disease IgM25.00ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хламидия Трахоматис IgG/ Chlamydia Trachomatis IgG15.00 ELISA < 16 (-) отрицателен резултат;
16 – 22 граничен резултат;
> 22 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хламидия Трахоматис IgM / Chlamydia Trachomatis IgM15.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хламидия Трахоматис IgА / Chlamydia Trachomatis IgА 15.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хламидия Трахоматис IgG+IgM / Chlamydia Trachomatis IgG+IgM25.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хламидия Трахоматис IgG+IgM+ IgА /Chlamydia Trachomatis IgG+IgM+ IgА40.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хламидия пневмония IgG / Chlamydia pneumoniae IgG20.00ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хламидия пневмония IgМ / Chlamydia pneumoniae IgM20.00ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хламидия пневмония IgA /
Chlamydia pneumoniae IgA
20.00ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка
(червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Лептоспироза / Leptospirosis*25.00>Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Йерсиния ентероколитика IgG+IgA* / Yersinia enterocolitica IgG+IgA*25.00ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.< 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Helicobacter pylori (количествен тест в серум), Helicobacter pylori (quantitative test in serum)14.00 ELISA < 20 U/l (-) отрицателен резултат.Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хеликобактер пилори / Helicobacter pylori (качествен тест в серум), Helicobacter pylori (qualitative test in serum)10.00 ИмунохроматографияСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Сифилис- CLIA, Syphilis - CLIA8.00 ECLIA(-) отрицателен резултатСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Сифилис- TPHA, Syphilis - TPHA10.00 TPHA< 0.9 (-)negative; 0.9-1.1 граничен резултат; >1.1 (+) positiveСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Q-треска IgG *, Q-feveIgG *35.00ELISA < 9 (-)negative; 9-10 граничен резултат; >10 (+) positiveСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Q-треска IgM *, Q-feveIgM *35.00ELISA < 9 (-)negative; 9-10 граничен резултат; >10 (+) positiveСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Q-треска IgА *, Q-feveIgA *45.00ELISA (-)negativeСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Бруцелоза *, Brucellosis50.00ELISA (-) negativeСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Листероза IgG/IgM *, Listeriosis IgG / IgM *35.00ELISA <1:80 (-) negativeСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ВИРУСНИ МАРКЕРИ/ VIRAL MARKERS
HBsAg 10.00 Индекс стойност Индекс стойност >cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
anti-HBs20.00 < 10mIU/ml, (-) отрицателенСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
НBe/anti HBe*30.00ELISA <0,9 (-) отрицателен резултат;
0,9 – 1,1 граничен резултат;
>1,1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
anti HDV-total*25.00(-) отрицателен резултат Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
anti-HAV-IgM20.00 CLIAИндекс стойност Индекс стойност >cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
anti-HAV25.00 CLIAИндекс стойност Индекс стойност >cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
anti-HCV16.00 CLIAИндекс стойност Индекс стойност >cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
anti-HBcor-IgM16.00 CLIAИндекс стойност Индекс стойност >cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
anti- HBco–total (IgG, IgM)25.00 CLIAИндекс стойност Индекс стойност >cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Anti HEV IgM*35.00EIAИндекс стойност Индекс стойност >cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
HIV1/216.00CLIAИндекс стойност Индекс стойност >cut off, (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
HIV1/2, HbsAg, anti-HCV35.50 CLIAСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Вирус на Епщайн-Бар (EBV) IgM16.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Вирус на Епщайн-Бар (EBV) IgG16.00 ELISA < 10 (-) отрицателен резултат;
10-14 граничен резултат;
> 14 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Rubella virus IgG* Дребна шарка25.00 ELISA < 0,8 (-) отрицателенрезултат;
0,8 - 1,1 граничен резултат;
> 1,1 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Rubella virus IgM* Дребна шарка25.00 ELISA < 1,0 (-) отрицателенрезултат;
1,0 - 1,2 граничен резултат;
> 1,2 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Ротавируси и аденовируси, Rotavirus and adenovirus20.00Имунохроматография(-) отрицателен резултатФецес колкото грахово зърно в стерилен контейнер.
Херпес симплекс тип I IgM *, Herpes simplex type I IgM *25.00ELISA < 0,8 (-) отрицателенрезултат;
0,8 - 1,1 граничен резултат;
> 1,1 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Херпес симплекс тип I IgG * Herpes simplex type I IgG *25.00ELISA < 0,8 (-) отрицателенрезултат;
0,8 - 1,1 граничен резултат;
> 1,1 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Херпес симплекс тип II IgM * Herpes simplex type II IgM *25.00ELISA < 0,8 (-) отрицателенрезултат;
0,8 - 1,1 граничен резултат;
> 1,1 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Херпес симплекс тип II IgG * Herpes simplex type II IgG *25.00ELISA < 0,8 (-) отрицателенрезултат;
0,8 - 1,1 граничен резултат;
> 1,1 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Varicella zoste(Херпес зостер) вирус IgM *, Varicella zoste(Shingles) virus IgG *25.00ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Varicella zoste(Херпес зостер) вирус IgG *, Varicella zoste(Shingles) virus IgG *25.00ELISA < 80 (-) отрицателен резултат;
80 – 110 граничен резултат;
> 110 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Цитомегаловирус IgG , Cytomegalovirus IgG25.00CLIA(-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Цитомегаловирус IgM, Cytomegalovirus IgM25.00CLIA(-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Инфлуенца А и В (секрет), Influenza A and B (swab)30.00(-) отрицателен Носен секрет със сух тампон
Човешки папиломен вирус (секрет) *, Human Papillomavirus (swab) *75.00(-) отрицателен Влагалищен или уретрален секрет взет със сух памучен тампон.
Морбили IgG *, Measles IgG *, Брустница35.00ELISA < 8 (-) отрицателен резултат;
8 – 11 граничен резултат;
> 11 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Морбили IgМ *, Measles IgM *, Брустница35.00ELISA < 1,0 (-) отрицателенрезултат;
1,0 - 1,2 граничен резултат;
> 1,2 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Вирусен паротит IgG *, Mumps Virus IgG *35.00ELISA <9VE/ml (-) negative;
>9 VE/ml (+) positive
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Вирусен паротит IgМ *, Mumps Virus IgM *35.00ELISA (-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Човешки херпесен вирус / HHV – 6 *, Human herpesvirus / HHV - 6 *85.00ELISA (-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Коксаки вируси (антитела в серумна проба) *, Coxsackie viruses (antibodies in the serum sample) *35.00ELISA (-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ПАРАЗИТОЛОГИЯ/PARASITOLOGY
Перианален отпечатък за ентеробиоза *5.00 микроскопско изследване(-) отрицателен Перианален отпечатък.
Фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти *10.00 микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Лабораторни тестове за здравна книжка *15.00 микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса.
Перианален отпечатък.
Ехинококоза IgG, Еchinococoses*24.00 ELISA <0,9negative(-); 0,9-1,1 bordline; >1,1 (+) positiveСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Трихинелоза, Trichinellosis *24.00 ELISA <0,9negative(-); 0,9-1,1 bordline; >1,1 (+) positiveСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Изследване за малария *15.00 микроскопско изследване
бърз хроматографски тес
(-) отрицателен К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка.
Кръвна натривка и микроскопски препарат с три дебели капки кръв.
Токсоплазма IgG, Toxoplasma IgG20.00 CLIA< 6.4 IU/ml negative(-); 6.4-9.9 IU/ml гранична зона; > 10.0 IU/ml positive (+)Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Токсоплазма IgM, Toxoplasma IgM20.00 CLIA< 6.4 IU/ml negative(-); 6.4-9.9 IU/ml гранична зона; > 10.0 IU/ml positive (+)Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Токсоплазма IgG и IgM, Toxoplasma IgG and IgM35.00 CLIAСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Токсокароза – ELISA *, Toxocariasis, Larva migrans *, Cutaneous Larva Migrans - ELISA25.00ELISA< 0.9 negative(-) 0.9-1.1 indeterminate > 1.1 positive (+)Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Fasciola *, Fasciola Hepatica15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Blastocystis hominis (Blastocystosis) 15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Babesia bigemina (babesiosis) 15микроскопско изследване(-) отрицателен К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Трихоцефалоза 15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Ламблиоза (Lamblia intestinalis) 15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Тения сагината (Говежда тения)15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса.
Скоч лената. Членчета
Тения солиум (Свинска тения) 15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса.
Шистозомиаза (фецес)20микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Шистозомиаза (урина)20микроскопско изследване(-) отрицателен Проба от 24 часова урина
Хименолепис нана15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Хименолепис диминута 15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Дифилоботриум латум (Рибна тения)15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Трихостронгилус 15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Стронгилоидес стеркоралис15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Анкилостома дуоденале и некатор 15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Изоспора бели - фекална проба15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Диентамеба фрагилис15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Хиломастикс меснили15микроскопско изследване(-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Лайшмания *, Leishmania *35.00ELISA <9 (-)negative, 9-11 bordline, >11 (+)positiveСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Demodex folicularis10.00
ИМУНОЛОГИЯ/IMMUNOLOGY
Пакет Цьолиакия
1.Анти тъканна трансглутаминаза IgA
2.Анти тъканна трансглутаминаза IgG
3.Антиглиадинови антитела IgA
4.Антиглиадинови антитела IgG
100.00LINE BLOTnegative
Пакет АНА-профил 18 теста
1.Anti-nRNP/Sm
2.Anti-Sm
3.Anti-RNP 70
4.Anti-RNPC
5.Anti-RNPA
6.Anti-SS-A
7.Anti-SS-B
8.Anti-Scl-70
9.Anti-PM-Scl
10.Anti-Jo-1
11.Anti-Ro52
12.Anti-CENP-B
13.Anti-PCNA
14.Anti-dsDNA
15.Anti-Nucleosomes
16.Anti-Histones
17.Anti-Ribosomal P-roteins
18.Anti-AMA M2
90.00LINE BLOTnegative
IgM12.00 ИмунотурбидиметриченМъже: 0,22-2,40 g/l
Жени: 0,33-2,93 g/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
IgG12.00 Имунотурбидиметричен7,0-16,0 g/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
IgE20.00 CLIA0,0-120,0 IU/ml
0 – 1г. < 29 IU/ml
1 – 9г. < 52 IU/ml
> 9г. < 87 IU/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
C-3 комплемент, C-3 complement15.00 Имунотурбидиметричен0,75-1,65 g/l

Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
С-4 комплемент, C-4 complement15.00 Имунотурбидиметричен0,1-0,4 g/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
С-реактивен протеин, C-reactive protein10.00 Имунотурбидиметричен< 0,5 mg/dlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
RF (Ревматоиден фактор), RF (rheumatoid factor)7.00 Имунотурбидиметричен<20,0 IU/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
AST (антистрептолизинов титър), AST (Antistreptolysin O titer)7.00 Имунотурбидиметричен<200,0 IU/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
anti-CCP25.00 CLIA< 1,5 (-) negativeСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ANA-скрининг, ANA-screening18.00 ELISA<0,82 (-) negative; 0,82-1,2 borderline > 1,2 (+) positiveСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Антифосфолипидни антитела IgG+IgM *, Antiphospholipid antibodies IgG + IgM *30.00 ELISA<10 U/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Анти бета 2 гликопротеин IgG/IgM *, Anti beta 2 glycoprotein IgG / IgM *35.00ELISA<10 U/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Антикардиолипинови антитела IgG/IgM *, Anticardiolipin antibodies IgG / IgM *35.00ELISA<10 U/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Anti Jo – 1 *30.00ELISA<10 U/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ЕСР (Еозинофилен катионен протеин), ECP (eosinophil cationic protein)15.00ECLIA< 24.0Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
NK – клетки *, NK - cells100.00ФлоуцитометрияК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка или епруветка с литиев хепарин - зелена капачка

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Т-клетъчен статус *, T-cell status *150.00ФлоуцитометрияПроба от пълна кръв взета в специализирани епруветки (лилава (К2/К3 ЕДТА) и зелена (Na или Li - хепарин) капачка.

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Анти-неурофилни цитоплазмени антитела/MPO;PR3 *,Anti-neutrophil Cytoplasmic Antibodies (MPO;PR3) 62.00ELISAСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
GAD 65 – антитела*, GAD 65 antibodies (Glutamic acid decarboxylase‎ antibodies)55.00CLIA< 30 IU/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
IA 2 – антитела*, IA-2 antibodies (Islet antigen-2 antibodies)55.00CLIA< 28 U/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Антимитохондриални антитела *, Anti-mitochondrial antibodies *30.00ELISA < 10 (-) negative; > 10 (+) positiveСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Антигладкомускулни антитела *, Anti-smooth muscle antibody 40.00ELISAСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Антиспермиални антитела *, Anti-sperm antibodies *55.00Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Антихистонови антитела *, Anti-histone antibodies *27.00Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Леки вериги *, Light chains *250.00Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Алфа - 1 – антитрипсин *, Alpha - 1 - antitrypsin *35.00Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ/ CLINICAL PATHOLOGY
Цервикална цитонамазка *, Pap test or Pap smear14Микроскопско изследване на клетъчен материал, оцветен по ПапаниколауКлетъчен материал от маточна шийка /екзо- и ендоцервикс/, поставен върху предметно стъкло
Хистологично изследване на материал от орган *, Histological examination of biopsy sample *30Микроскопско изследване на тъканни срези, оцветени с Хематоксилин-ЕозинТъканни късчета от различни органи, фиксирани в 10% неутрален разтвор на формалин.
Teчно-базирана цитология – цитонамазка *, Liquid-based cytology - Pap test*33Микроскопско изследване на центрофугиран клетъчен материал, оцветен по ПапаниколауКлетъчен материал от маточна шийка /екзо- и ендоцервикс/, поставен в специална консервираща течност
Цитологично изследване на плеврална течност *, Pleural fluid cytology30Микроскопско изследване на клетъчен материал от плеврална течностПлеврална течност или клетъчен материал от плеврална течност, поставен върху предметно стъкло
Цитологично изследване на пунктат *, Punctate cytology*30Микроскопско изследване на клетъчен материал от пунктат, оцветен по Мей-Грюнвалд-ГимзаПунктат или клетъчен материал от пунктат, поставен върху предметно стъкло
Риноцитограма *, Rhinocytology*4Микроскопско изследване на клетъчен материал от назална лигавица, оцветен по Мей-Грюнвалд-ГимзаКлетъчен материал от назална лигавица, поставен върху предметно стъкло
УРИНА/URINE
Урина-общо химично изследване, Urine general chemical investigation2.00 Средна порция първа сутрешна урина
Урина-седимент, Microscopic Examination of Urine Sediment1.00 Средна порция първа сутрешна урина
Уринен тест за бременност, Urine pregnancy test10.00 (-) отрицателенСредна порция първа сутрешна урина
Тест за никотин в урина (котинин), Test for nicotine in the urine (cotinine)15.00 (-) отрицателенСредна порция първа сутрешна урина
Урина-количествено изследване на белтък-4лв, креатинин-4лв, урея, пикочна киселина, глюкоза, калций, фосфор, Urine-quantitative study of protein-4lv, creatinine-4lv, urea, uric acid, glucose, calcium, phosphate,по 3.50 и 4.00Средна порция първа сутрешна урина
или проба от 24 часова диуреза
По преценка на лекуващ лекар
Електролити (К-4лв,Na-3.50.лв,Cl-3,50лв)
(цената е за единичен параметър), Electrolytes (K-4lv, Na-3.50.lv, Cl-3,50lv)
(Price for single parameter)
по 4.00и 3.50Средна порция първа сутрешна урина
или проба от 24 часова диуреза
По преценка на лекуващ лекар
Съотношение микроалбумин – креатинин в урина (UACR17Жени : < 3,5;
микроалбуминурия от 3,5 до 30,
макроалбуминурия > 30 mg/mm;
Мъже: < 2,5;
микроалбуминурия от 2,5 до 25;
макроалбуминурия > 25 mg/m
Средна порция първа сутрешна урина
Микроалбумин в урина, Microalbumin in urine (Malb)15.00 ИмунотурбидиметриченПрясна урина: <20 mg/l
24-ч диуреза: <30 mg/24h
Средна порция първа сутрешна урина
или проба от 24-часова урина
Амилаза в урина, Amylase in urine4.00 <480,0 U/l за уринаСредна порция първа сутрешна урина
или проба от 24 часова диуреза
По преценка на лекуващ лекар
OПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ/DETERMINATION OF DRUGS
Карбамазепин, Carbamazepine14.00 ECLIAтерапевтична област 4-12 mg/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Валпроева киселина, Valproic acid 14.00 ECLIAтерапевтична област 50 - 100 mg/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Дигоксин *, Digoxin *25.00ECLIA терапевтична област: 0.8-2.4ng/ml;
токсична област:: 2.1-8.7 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Етосукцимид *, Ethosuximide *25.00ECLIAтерапевтична област 280-700 µmol/mlСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Фенобарбитал , Phenobarbital25.00ECLIAтерапевтична област: 15 - 40 µg/ml;
токсични област > 40 µg/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Определяне на слаб D-антиген(Du) по индиректен тест на Coombs *, Determination of weak D-antigen (Du) in an indirect test of Coombs *30.00 Гел - карти и аглутинационен методКръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Определяне на студови аглутинини (студови антитела) *Determination of cold agglutinins (cold antibodies) *15.00 Аглутинационен метод(-) отрицателенСерум взет в специализирана епруветка без сепариращ гел (червена капачка) или К2- или
Изследване на алоеритроантитела чрез ензимен или аглутинационен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум *, Investigation of alo-erythrocyte antibody by enzymatic oagglutination method oindirect anti-globulin (Coombs) test with polyvalent anti-globulin serum30.00 Гел-карти(-) отрицателенКръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на антителата чрез директен диференцирам тест на Coombs *, Determination of immunoglobulin characterization of the antibodies by direct discriminating test of Coombs *30.00 Гел-картиКръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Oпределяне на кръвна група и Rh- фактор, The definition of blood group and Rh- facto12.00Аглутинационен метод, гел карти.Кръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Oпределяне титър и специфичност на антиеритроцитни антитела *,The definition titeand specificity of antibodies anti-erythrocyte * 40.00Гел - карти и аглутинационен методКръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Определяне на титър на анти-А и анти-В антитела (АВО –несъвместимост майка-плод) *, Determining the title of anti-A and anti-B antibodies (ABO -incompatibility mother-fetus) *30.00Гел - карти и аглутинационен методКръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Определяна антигените С, с, Е, е, от Rhesus-системата и Kell *, Defined antigens C, and E, is of Rhesus-system and Kell *30.00Гел - карти и аглутинационен методКръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Изследване на еритроантитела (авто- и ало-) *, Determination erythrocytes antibody(auto and allo)45.00Гел - карти и аглутинационен методКръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Директен тест на Coombs *, Direct test Coombs *20.00Гел - карти и аглутинационен метод(-) отрицателенКръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Изследване за секреторство *, Determination of Sekretorstvo35.00Гел - карти и аглутинационен методСлюнка, отделена в стерилен контейнер.
Серум взет в специализирана епруветка без сепариащ гел (червена капачка) или
К2- или К3 ЕДТА-плазма в специлизирана епруветка (лилава капачка).
ВИТАМИНИ, МЕТАБОЛИТИ И ДРУГИ ТЕСТОВЕ
Витамин D3*, Vitamin D320.00HPLC10-30 ng/ml латентен дефицит; 30-100 ng/ml оптимално ниво; >100 ng/ml предозиранеСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Витамин В 12, Vitamin B 1220.00CLIAнорма 246 - 911 pg/ml
дефицит 32 – 246 pg/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Фолиева киселина , Folic acid20.00CLIAнорма > 5,38 ng/ml
дефицит 0,35 – 5,38
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Трансферин, Transferrin20.00Имунотурбидиметричен2.0-3.6g/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Трoпонин І, Troponin I19.00MEIA< 0,4 ng/ml (cut off AMI)Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
NТ-pro BNP, N-terminal pro b-type Natriuretic Peptide40.00CLIA< 100 pg/mlЕпруветка с литиев или натриев хепарин - зелена капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Beta cross Laps/серум, Beta-Cross Laps (Beta-CTx) Serum20.00ECLIAЖени:
- преди менопауза 0,162-0,436 ng/ml;
- след менопауза 0,330-0,782 ng/ml
Mъже: 0,158 – 0,442 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Цистатин С, Cystatin C30.00ИмунотурбидиметриченЖени : 0,44 – 0,76 mg/l;
Мъже: 0,45 – 0,74 mg/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Феритин, Ferritin 20.00CLIAЖени : 6,0-159,0 ng/ml;
Мъже: 28,0-397,0 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Хомоцистеин, Homocysteine35.00CLIA3,36 – 20,44 µmol/lСерум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Окултна кръв, Occult Blood10.00 (-) отрицателен резултатПроба от фецес колкото грахово зърно.
Преди провеждането на изследването е желателна 3 дни бяла диета.
Алкално-киселинно състояние, Acid-base status20.00 Прегледайте допълнителна информация Артериална или артериализирана капилярна кръв.
Спермограма, Spermogram ospermacytogram15.00 Прегледайте допълнителна информация Проба от еякулат, отделена след минимум 5 дни въздържане от полов акт.
Тест за хранителна непоносимост, Test for food intolerance190.00(-) отрицателен резултатК2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Количествено определяне на калпротектин *,Quantification of calprotectin * 38.000-50 mg/kgПроба от фецес колкото грахово зърно.
Преди провеждането на изследването е желателна 3 дни бяла диета.
Пакет " FOB, transferrin, lactoferrin, calprotectin"30.00качествен тест във фецес
Неинвазивен пренатален тест (VERACITY)
Основен пакет: тризомия 13, тризомия 18, тризомия 21800
Основен пакет + определяне на пола840
Основен пакет+ анеуплоидии на половите хромозоми + определяне на
пола
940
Основен пакет + анеуплоидии + микроделеции + определяне на пола1100

*Тестове, за които технологичното време за обработване и анализ е повече от един работен ден.

СМДЛ “РАМУС” си запазва правото на промяна в цените на платените изследвания при необходимост!

Skip to content