BTA stat – урина

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

BTA stat*, BladdeTumoAssociated Antigen (урина)

Алтернативни наименования на теста:  Bladder tumor antigen (BTA) ; Bladder tumour specific antigen
Метод: Имунохроматография
Мерна единица:

A Rapid Test For the Qualitative Detection of Bladder Tumor Antigen in Human Urine

Референтна стойност: (-) отрицателен резултат
Необходим биологичен материал: Урина
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Употреба на никотин, кофеин, ацетилсалицилова киселина, ацетаминофен .
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява  BTAstat( урина)

BTA – STAT се използва за откриване на антигени на тумора на пикочния мехур в урината на пациенти с анамнеза за рак на пикочния мехур; положителен тест може да подтикне по-задълбочен изследвания и проследяване.

Счита, че биологичната роля на този туморен маркер е свързана с предпазването на нормалните клетки от собствената имунна система на организма.

Специфичностт : 69-87%

Чувствителност: 52.5-78%

Ракът на пикочния мехур е на второ място по честота при злокачествените заболявания на пикочополовата система.

Етиология и рискови фактори 
Причинната връзка между появата на рак на пикочния мехур и някои канцерогенни фактори е добре установена.

Тютюнопушене
Пушенето на цигари е всепризнат рисков фактор, който увеличава трикратно вероятността за появата на карцином на пикочния мехур.
Рискови фактори, свързани с професията
Заплашени са работниците в печатарската, желязната, алуминиевата и бояджийската индустрии и индустриите, ползващи природен газ и катран. Към най-важните производствени канцерогенни фактори принадлежат ароматните амини: β-Naphthylamin, Benzidin, 4-Aminobiphenyl, 4-Chlor-o-toluidin и o-Toluidin.
Рискови фактори на околната среда
Повишеното съдържание на арсен във водата за пиене също е рисков фактор за развитието на рак на пикочния мехур, белия дроб и кожата.
Друг рисков фактор е повишеното съдържание на нитрати в питейната вода и в зеленчуците в резултат на изкуственото наторяване.
Използването на хлорирана вода за пиене повишава риска за рак на пикочния мехур 1.2 пъти в сравнение с другото население, което не ползва хлорирана вода за пиене.
Влияние на храненето
Повишената консумация на кафе, използването на изкуствени подсладители, консумацията на алкохол и употребата на мазни храни се считат за увеличаващи риска за рак на пикочния мехур.
Генетични аномалии
Ракът на пикочния мехур се среща в около 1% като фамилно заболяване. Смята се, че CIS (Carcinoma in situ) възниква вследствие на мутация и отпадане на регулатора на клетъчния цикъл р53, на мутации на хромозомите 7, 8р, 11р и 13.
Терапевтично обусловен рак на пикочния мехур
Лечението с циклофосфамид увеличава риска за рак на пикочния мехур 30 пъти. Лъчетерапия на малкия таз, нестероидни противовъзпалителни средства, хронични уроинфекции, Билхарциоза, мехурна калкулоза често водят до рак на пикочния мехур.

Установено е ,че тестът е с намалена специфичност при: доброкачествени възпалителни заболявания; бъбречни конкременти; чужди тела и скорошна оперативна интервенция.

Могат да се получат фалшиво повишени стойности при: употреба на никотин, кофеин, ацетилсалицилова киселина, ацетаминофен .

Skip to content