beta-2 – микроглобулин – серум

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

beta-2- микроглобулин, beta-2-microglobulin – серум

Алтернативни наименования на теста:  BMG ; β2 MG (бета2 микроглобулин); beta2-microglobulin
Апарат: IMMULITE 2000
Метод: CLIA
Мерна единица: ng/ml
Референтна стойност: < 2164 ng/ml ( в серум)

< 300 ng/ml ( в урина)

Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някои лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява  Бета-2-микроглобулин

Бета-2-микроглобулин е полипептидна верига изградена от 99 аминокиселини и с дисулфиден мост, чиято молекулна маса е 12 000.Причислява се към HLA системата.

Може да бъде доказан във всички телесни течности, включително в кръвта и урината.

При много тумори има повишена концентрация на бета-2-микроглобулин в серума. Това важи особено за болестта на Hodgkin, неходжкиновите лимфоми, мултипленият миелом и хроничните лимфолевкози.

Повишено ниво на бета-2-микроглобулин е описано още при карцином на млечната жлеза, бронхите и стомаха.

Днес като туморен маркер се назначава при малигнени заболявания на лимфната система. Установено е, че при мултипления миелом,малигнените лимфоми и хроничната лимфолевкоза концентрацията на бета-2-микроглобулин в серума корелира с големината на туморната маса и стадия. Има прогностично значение и отразява относително надеждно успеха от лечението.

Добре е да се има предвид това, че някои лекарства като литий, циклоспорин, цисплатин, карбоплатин и антибиотици от групата на аминогликозидите могат да увеличат концентрацията на B2M в кръвта и / или урината.

Скорошни медицински ядрени процедури и рентгенови контрастни материи могат да повлияят на резултатите от теста.

Други важни показания за определяне на бета-2-микроглобулин са контрол на бъбречните тубулни увреждания (изследван в урина) и текущ контрол на болни от СПИН.

Skip to content