Частни здравно-осигурителни фондове

Списък на фондовете

"Застрахователна компания Медико-21" АД

Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Уника България ЗК

"Евроинс" АД

"България" ЗД

"Дженерали Животозастраховане" АД

"Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД

ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД

"Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД

ЗАД "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД

ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАД

"Фи Хелт Застраховане" АД

"ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ /ЗК/ НАДЕЖДА" АД

Условия за прием на пациенти

Пациентите от изброените центрове се приемат срещу:

  1. Представена валидна карта (проверява се датата на валидност).
  2. Лабораторен фиш с назначения от лекар /бланката за изследване трябва да бъде подписана и подпечатана от лекуващ лекар и назначените изследвания да бъдат в съответствие с насочващата диагноза посочена от лекуващия лекар.
    Валидността на картата се проверява на място в манипулационната на СМДЛ “РАМУС” ООД и върху бланката за изследване се изписват:
    – здравноосигурителният номер
    – валидност на картата;
    – пакетът, за който е осигурен пациента.

Пациентът не дължи потребителска такса.
Пациентът дължи такса за микробиологично изследване, когато от лабораторията му е предоставен тампон с транспортна хранителна среда.
Валидните документи дават възможност да бъдат проведени всички назначени от лекар тестове, като те са съобразени с пакета, за който е осигурен пациента.

В случай на установени нередности в документацията на осигурените лица и при представяне на документи, неотговарящи на изискванията на съответните здравноосигурителни фондове, пациентите заплащат лабораторните тестове по действащия ценоразпис на СМДЛ „РАМУС”, като им се издава финансов документ (фактура или касов бон) за направените разходи.

Лаборатория Рамус Благодари за Вашия избор и доверие!

Skip to content