„СМДЛ-Рамус“ ООД обявява прием за обучение на специализанти

„СМДЛ-Рамус“ ООД обявява прием за обучение на специализанти

„СМДЛ-Рамус“ ООД, определена за база за практическо следдипломно обучение със Заповед № 17-90 от 28.06.2016 г. на министъра на здравеопазването, ОБЯВЯВА приема за обучение на специализанти, както следва: 2 (брой) лекари, които да придобият специалността „Клинична лаборатория“ за срок от 4 (четири) години, 5 (пет) лица с висше немедицинско образование за придобиване на специалността „Клинична химия“ за срок от 3 (три) години, 2 (две) лица с висше немедицинско образование за придобиване на специалността „Микробиология“, 2 (две) лица с висше немедицинско образование за придобиване на специалността за „Вирусология“.

Теоретичното обучение ще се провежда в Медицинския университет – София, с който „СМДЛ РАМУС“ ООД сключен договор за организиране на обучение за придобиване на специалност.

В „СМДЛ-Рамус“ ООД специалност могат да придобиват правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионално направление  „Медицина” и немедицински специалисти с висше образование по специалностите „Химия“, „Биохимия“ и „Биология“.

При кандидатстването трябва да представят копие на документ за самоличност и копие на диплома за придобита професионална квалификация в Република България или копие на документ, удостоверяващ правото да упражнява съответната професия, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава, актуално CV, мотивационно писмо, сертификати от курсове за допълнителна квалификация.

Skip to content