Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в СМДЛ РАМУС ООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

Проект BG05M9OP001-1.008-1255-C01

„Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в СМДЛ РАМУС ООД“

Бенефициент: СМДЛ РАМУС ООД

 

Главната цел на проекта е да се подобри работната среда чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд и въвеждане на иновативни и ефективни гъвкави форми организация на труд и организация на човешките ресурси. Постигането на тази цел, която е в пълен унисон с целите на процедурата ще доведе до подобрение на качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в СМДЛ РАМУС ООД.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 386 850.00 лв.,

ОТ КОИТО 263 058.00 лв. ЕВРОПЕЙСКО,

46 422.00 лв. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ И 77 370.00 лв. СОБСТВЕНО ФИНАНСИРАНЕ.

 

НАЧАЛО: 16.05.2017 Г.

КРАЙ: 16.04.2018 Г.

 

www.eufunds.bg

Skip to content