Калцитонин, Calcitonin

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

КАЛЦИТОНИН

Резюме за Калцитонин (CAL)

Алтернативни наименования на теста:

Калцитонин / Calcitonin (CAL)

Апарат:

IMMULITE® 2000

Метод:

CLIA (chemiluminescent immunometric assay)

Мерна единица:

pg/ml

Референтна стойност:

жени 0.0 – 5.0

мъже 0.0 – 8.4

Необходим биологичен материал:

Кръвен серум

Условия за пробовзимане:

Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.

Ограничения:

В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на лекарства и храна.

Интерференции:

Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някой лекарства.

Резултат:

Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

Какво представлява Калцитонин (CAL)

Калцитонинът (CAL) е едноверижен пептиден хормон, който се синтезира от С-клетките на щитовидната жлеза. В малки количества може да се синтезира от други органи и тъкани.

В организма концентрацията на калция и фосфора се поддържат в сравнително тесен граници. Тази фина регулация се постига чрез три хормона:

 • Паратхормон;

 • Калцитонин;

 • Активната форма на витамин D (1,25-(ОН)2-D3).

Ролята на Калцитонина в регулацията на калциево-фосфорната обмяна, в сравнение с тази на Паратхормона, е по-слабо изразена и по-дискретна.

Калцитонинът и Паратхормонът имат противоположни ефекти. Основната роля на калцитонина е да предпази организма от прекомерното увеличение на калция и фосфора в кръвта като намалява постъпването им от костите и от бъбреците в кръвта. Калцитонина въздейства върху следните органи:

 • Бъбреци – стимулира отделянето на калций и фосфор с урината;

 • Кости – намалява резорбцията на Са и Р от костите и така намалява освобождаването им в кръвта.

Синтезата и секрецията на калцитонин се контролира от нивото на калция в организма – при повишено ниво на серумния калций, секрецията на калцитонин се увеличава и обратно понижените калциеви нива потискат секрецията му.

Показания за изследване Калцитонин (CAL)

Серумен Калцитонин се използва най-вече като туморен маркер при следните заболявания:

 • Медуларен карцином на щитовидната жлеза – тумор, произлизащ от секретиращите калцитонин клетки на жлезата;

 • Някой левкемии;

 • Някой миелопролиферативни заболявания;

 • Някой тумори извън щитовидната жлеза, продуциращи калцитонин, например някой тумори на бял дроб и на млечна жлеза.

Как да се подготвя за изследването Калцитонин (CAL)

За изследване на Калцитонин се взима венозна кръв, от която се отделя кръвен серум. Необходимо е преди изследването пациентът да се въздържа от прием на лекарства и храна.

Кръв се дава в сутрешните часове.

Как да интерпретирам резултата за Калцитонин (CAL)

По-високи стойностите на калцитонин се наблюдават физиологично в детска възраст, при бременни жени и при мъже.

От клинично значение са високите нива на Калцитонин.

 • Най-често високи нива на калцитонин се срещат при медуларен карцином на щитовидната жлеза – калцитонинът е най-специфичният и чувствителен маркер за това заболяване. Медуларният карцином на щитовидната жлеза е тумор, произхождащ от калцитонин продуциращите С-клетки на жлезата. Среща се като:

 • Спорадичен медуларен карцином – в 85% от случаите;

 • Фамилен медуларен карцином – в 15% от случаите, като част от множествената ендокринна неоплазия (MEN).

В повечето случаи на медуларен карцином на щитовидната жлеза стойностите на калцитонина са завишени. Стойността на маркера е пропорционална на обема на туморната маса – при по-големи тумори, нивото на хормона е по-високо.

Не се препоръчва изследването на калцитонин с диагностична цел. Изследването на Калцитонин се прилага за:

 • Проследяване ефекта от терапията – препоръчва се проследяването на нивото на Калцитонин да започне около две седмици след операция на щитовидната жлеза.

 • Проследяване след лечението – повторно понижение на по-рано нисък калцитонин говори за рецидив на заболяването или метастази;

 • За скрининг на медуларен карцином при родственици на пациенти с множествена ендокринна неоплазия II.

 • Други заболявания, при които може да се наблюдава завишено ниво на Калцитонин:

 • Някой тумори извън щитовидната жлеза, продуциращи калцитонин (невроендокринни тумори), например някой тумори на бял дроб (дребноклетъчен карцином) и на млечна жлеза;

 • Автоимунни тиреоидни заболявания (тиреоидит на Хашимото и Базедова болест);

 • Хронична Бъбречна Недостатъчност – във връзка с нарушения метаболизъм на калция и фосфора в организма;

 • При високи нива на серумния калций – компенсаторно;

 • При високи нива на серумния гастрин;

 • При остри възпалителни заболявания на бял дроб и сепсис.

Интерференции

Приемът на хранителни добавки и лекарства съдържащи калций или биотин (витамин В7) може да повлияе на резултата за Калцитонин.

Някой автоантитела интерферират с имунологичните методи и водят до необясними резултати.

Кръвният серум е неподходящ за изследване на Калцитонин в случай на тежка хемолиза, липемия или хипербилирубинемия. В такъв случай най-добре е да се вземе материал повторно.

Skip to content