Енциклопедия – категории

17-алфа OH прогестерон

4-андростендион

5-хидроксииндолоцетна киселина

ACAT/ГОТ (Aспартаминотрансфераза/глутаматоксалатна трансаминаза), Aspartate aminotransferase/Glutamate oxalate transaminase (ASAT/GOT).

AFP – алфа фетопротеин

ANA-профил (anti-SS-A; anti-SS-B; anti-dsDNA; anti-Scl70, anti-Sm; anti-RNP70, AHAs) *, ANA-profile (anti-SS-A; anti-SS-B; anti-dsDNA; anti-Scl70, anti-Sm; anti-RNP70, AHAs)*

ANA-скрининг, ANA-screening

anti HDV-total*

Anti HEV IgM*

Anti Jo – 1 *

Anti Sm*

anti- HBco–total (IgG, IgM)

anti-CCP

anti-HAV

anti-HAV-IgM

anti-HBcor-IgM

anti-HBs

anti-HCV

AST (антистрептолизинов титър), AST (Antistreptolysin O titer)

AЛАТ/ГПТ( Аланинаминотрансфераза/глутаматпируватна трансаминаза), Alanine aminotransferase / Glutamate-pyruvate transaminase (ALAT/GPT)

Babesia bigemina (babesiosis)

Beta cross Laps/серум, Beta-Cross Laps (Beta-CTx) Serum

beta-2 – микроглобулин – серум

beta-2- микроглобулин, beta-2-microglobulin – урина

Blastocystis hominis (Blastocystosis)

BTA stat – урина

C – пептид

C-3 комплемент, C-3 complement

CA 15-3 – Карциномен антиген 15-3

Ca(Калций), Ca (Calcium)

CAL – Калцитонин

Campylobacter spp (антиген във фецес), Campylobacter spp

CK-MB (Креатинкиназа МВ-фракция), CK-MB(creatine kinase-MB isoenzyme)

Clostridium difficile Toxin A/B*

Cyfra 21-1

DHEA-S – Дихидроепиандростерон-сулфат

Echinococcus WB IgG (Ехиникокоза Western Blot)

Fasciola *, Fasciola Hepatica

Free HCG *

Free PSA – Свободен простатноспецифичен антиген

fT3 – Свободен трийодтиронин

fT4 – Свободен тироксин

GAD 65 – антитела*, GAD 65 antibodies (Glutamic acid decarboxylase‎ antibodies)

HBsAg

HDL-холестерол (HDL-Х), HDL- cholesterol(HDL-C)

HE 4 – Човешки епидидимен протеин 4

Helicobacter pylori (качествен тест във фецес), Helicobacter pylori (qualitative test in feces)

Helicobacter pylori (количествен тест във фецес)*, Helicobacter pylori (quantitative test in feces) *

Helicobacter pylori (количествен тест в серум), Helicobacter pylori (quantitative test in serum)

HIV1/2

HIV1/2, HbsAg, anti-HCV

IA 2 – антитела*, IA-2 antibodies (Islet antigen-2 antibodies)

IgA

IgE

IGF-1

IgG

IgM

K(Калий), K(Potassium)

LDL- холестерол (LDL-X), LDL- cholesterol(LDL-C)

M2-PK – фецес

Mетанефрин и норметанефрин в урина

Na(Натрий), Na (Sodium)

NK – клетки *, NK – cells

NSE – неврон-специфична енолаза

NТ-pro BNP, N-terminal pro b-type Natriuretic Peptide

OCN – Остеокалцин

Oпределяне на кръвна група и Rh- фактор, The definition of blood group and Rh- facto

Oпределяне титър и специфичност на антиеритроцитни антитела *,The definition titeand specificity of antibodies anti-erythrocyte *

PIVKA II

Pro-GRP – Прогастрин освобождаващ пептид

PTH – Паратхормон

Q-треска IgG *, Q-feveIgG *

Q-треска IgM *, Q-feveIgM *

Q-треска IgА *, Q-feveIgA *

QuantiFERON SARS-CoV-2

Reticulocytes count.

RF (Ревматоиден фактор), RF (rheumatoid factor)

Rubeolla IgG* Дребната шарка

Rubeolla IgG, Rubeolla IgM*

Rubeolla IgM* Дребната шарка

S-100

SCC – сквамозоцелуларен антиген

T-SPOT – имунологичен тест за откриване на инфекция с туберкулоза

T-SPOT® COVID тест

T-SPOT® COVID тест

TAT(анти-тиреоглобулинови антитела), TAT (anti-TG, Anti-thyroglobulin antibodies)

Teчно-базирана цитология – цитонамазка *, Liquid-based cytology – Pap test*

TG – Тиреоглобулин

Total beta-HCG – Общ бета-човешки хорионгонадотропин

Total PSA – Oбщ простатноспецифичен антиген

total PSA, free PSA, ratio, Free-Тotal Prostate-specific Antigen Ratio

TSAT (трансфериново насищане), TSAT (Transferrin saturation)

TSH – Рецепторни антитела

TSH – Тироид-стимулиращ хормон

Varicella zoste(Херпес зостер) вирус IgG *, Varicella zoste(Shingles) virus IgG *

Varicella zoste(Херпес зостер) вирус IgM *, Varicella zoste(Shingles) virus IgG *

АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН, ДОПАМИН в плазма

АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН, ДОПАМИН в урина

АДРЕНОКОРТИКОТРОПЕН ХОРМОН

Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Activated Рartial Тhromboplastin Тime (aPTT)

Албумин, Albumin

Алдостерон

Алкално-киселинно състояние, Acid-base status

Алфа – 1 – антитрипсин *, Alpha – 1 – antitrypsin *

Амилаза в урина, Amylase in urine

Амилаза, АМS (Amylase)

Ангиотензин конвертиращ ензим

Анкилостома дуоденале и некатор

Анти бета 2 гликопротеин IgG/IgM *, Anti beta 2 glycoprotein IgG / IgM *

Анти-неурофилни цитоплазмени антитела/MPO;PR3 *,Anti-neutrophil Cytoplasmic Antibodies (MPO;PR3)

Антибиограма (при изолиране на причинител)

Антибиограма (при изолиране на причинител)*, Antimicrobial susceptibility testing *

Антигладкомускулни антитела *, Anti-smooth muscle antibody

Антиглиадинови антитела *, Anti-gliadin antibodies *

Антидиуретичен хормон* Antidiuretic hormone (ADH)

Антикардиолипинови антитела IgG/IgM *, Anticardiolipin antibodies IgG / IgM *

Антимитохондриални антитела *, Anti-mitochondrial antibodies *

Антимюлеров хормон

Антиспермиални антитела *, Anti-sperm antibodies *

Антитела за Захарен диабет

Антитела срещу глутамат декарбоксилаза *, (Glutamic acid decarboxylase‎ antibodies)*

Антитромбин III, Antithrombin III (AT III)

Антитъканна трансглутаминаза (IgG/IgA) *, Anti Tissue transglutaminase (IgG / IgA) *

Антифосфолипидни антитела IgG+IgM *, Antiphospholipid antibodies IgG + IgM *

Антихистонови антитела *, Anti-histone antibodies *

Аро B*

Аро АI*

АФ (Алкална фосфатаза), АLP(Alkaline phosphatase)

Бруцелоза *, Brucellosis

Бърз тест за стрептококи група А, A rapid test for group A streptococcal

Валпроева киселина, Valproic acid

Ванилбадемова киселина

Вирус на Епщайн-Бар (EBV) IgG

Вирус на Епщайн-Бар (EBV) IgM

Вирусен паротит IgG *, Mumps Virus IgG *

Вирусен паротит IgМ *, Mumps Virus IgM *

Витамин D3*, Vitamin D3

Витамин В 12, Vitamin B 12

Влагалищен секрет*, Vaginal swab for bacterial culture*

Време на кървене, Bleeding time

Време на съсирване, Clotting time

Гастрин

ГГТ (Гамаглутаматтрансфераза), GGT (Gamma glutamyltransferase)

Гликиран хемоглобин (HBA1c), Glycosylated hemoglobin (HBA1c)

Глюкоза (Кръвна захар), Glucose

Глюкозо-толерантен тест( 3-кратен) (ОГТ, ГТТ), Glucose-Tolerance test (3x) (OGT, GTT)

Глюкозо-толерантен тест(4-кратен) (ОГТ, ГТТ), Glucose-Toleranсе test (4x) (OGT, GTT)

Гонорея-микроскопски тест*, Direct detection of N. Gonorrhoeae- Gram-stain*

Гърлен секрет*, Throat swab for bacterial culture*

Д-димер, D-dimer

Демодекоза

Дигоксин *, Digoxin *

Диентамеба фрагилис

Директен билирубин, Direct bilirubin (D Bili)

Директен тест на Coombs *, Direct test Coombs *

Диференциално броене или левкограмa

Дифилоботриум латум (Рибна тения)

Дихидротестостерон

Електролити (К-4лв,Na-3.50.лв,Cl-3,50лв) (цената е за единичен параметър), Electrolytes (K-4lv, Na-3.50.lv, Cl-3,50lv) (Price for single parameter)

Електрофореза на серумни белтъци*, Electrophoresis of serum proteins *

Еритропоетин

Еритроцити (RBC)

ЕСР (Еозинофилен катионен протеин), ECP (eosinophil cationic protein)

Естрадиол

Естрон

Етосукцимид *, Ethosuximide *

Ехинококоза

Еякулат*, Sperm

Желязо, Fe (Iron)

Желязосвързващ капацитет ( ЖСК), Iron binding capacity/total iron bilding capacity (TIBC)

Изоспора бели – фекална проба

Изследване за гъбички*, Examination of fungi *

Изследване за малария *

Изследване за секреторство *, Determination of Sekretorstvo

Изследване на алоеритроантитела чрез ензимен или аглутинационен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум *, Investigation of alo-erythrocyte antibody by enzymatic oagglutination method oindirect anti-globulin (Coombs) test with polyvalent anti-globulin serum

Изследване на еритроантитела (авто- и ало-) *, Determination erythrocytes antibody(auto and allo)

Изследване на стерилна урина

Изследване на стерилна урина*, Midstream urine for bacterial culture*

Изследване на фецес за носителство на салмонела, шигела и патогенни коли ( Stool for Shigella, Salmonella and Pathogenic Escherichia coli)*

Инсулин

Инфлуенца А и В (секрет), Influenza A and B (swab)

Инхибин Б

Исулин, Insulin

Исулинов глюкозо-толерантен тест, Insulin glucose tolerance test

Йерсиния ентероколитика IgG+IgA* / Yersinia enterocolitica IgG+IgA*

Йонизиран калций, Ionized calcium

Карбамазепин, Carbamazepine

Квантиферов тест за туберкулоза*, QuantiFERON Test *

КК/КФК (Креатинкиназа, Креатинфосфокиназа),СК, CPK (Creatine kinase vs creatine phosphokinase)

Коксаки вируси (антитела в серумна проба) *, Coxsackie viruses (antibodies in the serum sample) *

Количествено определяне на калпротектин *,Quantification of calprotectin *

Копептин

Кортизол в серум

Кортизол в урина

Кортизолов профил, Cortisol profile

Креатинин, Creatinine

Креатининoв клирънс, Creatinine clearance

Кръвно-захарен профил(3-кратен)(КЗП), Blood glucose profile (3x)

Кръвно-захарен профил(4-кратен) (КЗП), Blood glucose profile (4x)

Културално изследване за Trichomonas vaginalis*, Culture for Trichomonas vaginalis *

Лабораторни тестове за здравна книжка *

Лаймска болест IgG*, Lyme Disease IgG

Лаймска болест IgM*Lyme Disease IgM

Лайшмания *, Leishmania *

Ламблиоза (Lamblia intestinalis)

ЛДХ (Лактатдехидрогеназа), LDH(Lactate dehydrogenase)

Левкоцити (WBC)

Леки вериги *, Light chains *

Лептин

Лептоспироза / Leptospirosis*

Лип(Липаза), LPS(Lipase)

Липопротеин (а), lipoprotein (a) (Lp(a))

Листероза IgG/IgM *, Listeriosis IgG / IgM *

Литий, Li (Lithium)

ЛХ

Магнезий, Magnesium

Маймунска шарка

Марсилска треска IgG *, Marseillaise feveIgG *

МАТ – анти-микрозомални антитела

Материал от кожа посявка*, Skin microbiological culture *

Материал от кожа препарат* , KOH test for fungus / skin *

Материал от косми посявка*, Haimicrobiological culture *

Материал от косми препарат*, KOH test for fungus/ hair*

Материал от нокти посявка*, Nail microbiological culture *

Материал от нокти препарат*, KOH test for fungus / Nail *

Мед*, Copper

Метанефрин и норметанефрин в плазма

Микограма

Микоплазма (IgG)*, Mycoplasma IgG

Микоплазма (IgM)*, Mycoplasma IgM

Микоплазма (IgА)*, Mycoplasma IgA

Микоплазма плюс тест вкл. хранителна среда

Микоплазма плюс тест вкл. хранителна среда*, Mycoplasma plus test

Микроалбумин в урина, Microalbumin in urine (Malb)

Микробиологична посявка за гонорея*, Microbiological culture for gonorrhea

Морбили IgG *, Measles IgG *, Брустница

Морбили IgМ *, Measles IgM *, Брустница

Морфология на еритроцити, Morphology of erythrocytes

НBe/anti HBe*

Нoсен секрет*, Nasal swab for bacterial culture*

Неорганичен фосфор, Inorganic phosphorus

Общ белтък, Total Protein

Общ билирубин, Total bilirubin (T Bili)

Окултна кръв, Occult Blood

Определяна антигените С, с, Е, е, от Rhesus-системата и Kell *, Defined antigens C, and E, is of Rhesus-system and Kell *

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на антителата чрез директен диференцирам тест на Coombs *, Determination of immunoglobulin characterization of the antibodies by direct discriminating test of Coombs *

Определяне на слаб D-антиген(Du) по индиректен тест на Coombs *, Determination of weak D-antigen (Du) in an indirect test of Coombs *

Определяне на студови аглутинини (студови антитела) *Determination of cold agglutinins (cold antibodies) *

Определяне на титър на анти-А и анти-В антитела (АВО –несъвместимост майка-плод) *, Determining the title of anti-A and anti-B antibodies (ABO -incompatibility mother-fetus) *

Очен секрет*, Eye swab for bacterial culture*

Перианален отпечатък за ентеробиоза *

Перитонеален излив*, Peritoneal fluid *

Перитонеален секрет *, Peritoneal fluid*

Пикочна киселина, Uric acid

Плеврален лаваж *, Pleural fluid *

Плеврален пунктат *, Pleural fluid *

Прогестерон

Пролактин

Простатен секрет *, Prostate spesimente *

Протеин C, Protein C

Протромбиново време (ПВ u IN), Prothrombin time (PT), International normalized ratio (INR)

Пълна кръвна картина (ПКК), Сomplete blood count(CBC)

Разширена антибиограма

Разширена антибиограма *, Extended Antimicrobial susceptibility testing

Ранев секрет*, Wound spesimente *

Ренин

Риноцитограма *, Rhinocytology*

Ротавируси и аденовируси

Ротавируси и аденовируси, Rotavirus and adenovirus

С-4 комплемент, C-4 complement

С-реактивен протеин, C-reactive protein

СА 125 – Карциномен антиген 125

СА 19-9 – Карциномен антиген

СА 50 – карциномен антиген CA 50

СА 72-4 – карциномен антиген СА 72-4

Свободен естриол *, Free estriol

Свободен протеин S, Free Protein S

Свободен тестостерон, Free Testosterone

СЕА – карциноембрионален антиген

Секс хормон свързващ глобулин

Селен*, Selenium

Серотонин в серум

Серотонин в урина

Сифилис- CLIA, Syphilis – CLIA

Сифилис- TPHA, Syphilis – TPHA

Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ), Sedimentation rate of erythrocytes (ESR).

Скрининг втори триместър на бременността* Screening the second trimesteof pregnancy

Скрининг първи триместър на бременността*, Screening first trimesteof pregnancy *

Спермограма, Spermogram ospermacytogram

Ставен пунктат *, Joint fluid *

Стронгилоидес стеркоралис

СТХ – Соматотропен хормон

Съотношение микроалбумин – креатинин в урина (UACR

Т-клетъчен статус *, T-cell status *

ТАТ – Анти-Тиреоглобулинови Антитела

Тения сагината (Говежда тения)

Тения солиум (Свинска тения)

Тест за никотин в урина (котинин), Test for nicotine in the urine (cotinine)

Тест за хранителна непоносимост, Test for food intolerance

Тестостерон

Тимидинкиназа

Токсокароза

Токсоплазма IgG и IgM, Toxoplasma IgG and IgM

Токсоплазма IgM, Toxoplasma IgM

Токсоплазмоза

Трoпонин І, Troponin I

Трансферин, Transferrin

Триглицериди (ТГ), Triglycerides (ТG))

Трихинелоза

Трихинелоза, Trichinellosis *

Трихостронгилус

Трихоцефалоза

Трихоцефалус трихиурис

Тромбиново време(ТB), Тhrombin Тime (TT)

Тромбоцити (PLT)

Уретрален секрет*, Urethral swab for bacterial culture*

Урея, Urea, Уреен азот, Blood urea nitrogen (BUN)

Урина-количествено изследване на белтък-4лв, креатинин-4лв, урея, пикочна киселина, глюкоза, калций, фосфор, Urine-quantitative study of protein-4lv, creatinine-4lv, urea, uric acid, glucose, calcium, phosphate,

Урина-общо химично изследване, Urine general chemical investigation

Урина-седимент, Microscopic Examination of Urine Sediment

Уринен тест за бременност, Urine pregnancy test

Ушен секрет*, Easwab for bacterial culture*

Фактор VIII, Factor VIII (FVIII)

Фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти *

Фенобарбитал , Phenobarbital

Феритин, Ferritin

Фибриноген (Ф-ген), Fibrinogen(FG)

Фолиева киселина , Folic acid

ФСХ – Фоликулостимулиращ хормон

Хаптоглобин*, Haptoglobin

Хеликобактер пилори / Helicobacter pylori (качествен тест в серум), Helicobacter pylori (qualitative test in serum)

Хематокрит (HCT) и индекси

Хемоглобин (Hg, HGB)

Хемокултура*, Blood culture

Херпес симплекс тип I IgG * Herpes simplex type I IgG *

Херпес симплекс тип I IgM *, Herpes simplex type I IgM *

Херпес симплекс тип II IgG * Herpes simplex type II IgG *

Херпес симплекс тип II IgM * Herpes simplex type II IgM *

Хидроген карбонати (HCO3), Hydrogen carbonate (HCO3)

Хиломастикс меснили

Хименолепис диминута

Хименолепис нана

Хистологично изследване на материал от орган *, Histological examination of biopsy sample *

Хламидия пневмония IgG / Chlamydia pneumoniae IgG

Хламидия пневмония IgМ / Chlamydia pneumoniae IgM

Хламидия Трахоматис IgG+IgM / Chlamydia Trachomatis IgG+IgM

Хламидия Трахоматис IgG+IgM+ IgА /Chlamydia Trachomatis IgG+IgM+ IgА

Хламидия Трахоматис IgG/ Chlamydia Trachomatis IgG

Хламидия Трахоматис IgM / Chlamydia Trachomatis IgM

Хламидия Трахоматис IgА / Chlamydia Trachomatis IgА

Хламидия-директен тест, Chlamydia-direct test

Хлориди , Chloride

Холестерол (Общ холестерол), Cholesterol (Total cholesterol)

Холинестераза, Cholinesterase

Хомоцистеин, Homocysteine

Храчка *, Sputum *

Хромогранин А

Цервикален секрет*, Cervical swab for bacterial culture*

Цервикална цитонамазка *, Pap test or Pap smear

Церулоплазмин*, Ceruloplasmin

Цинк*, Zinc

Цистатин С, Cystatin C

Цитологично изследване на плеврална течност *, Pleural fluid cytology

Цитологично изследване на пунктат *, Punctate cytology*

Цитомегаловирус IgG , Cytomegalovirus IgG

Цитомегаловирус IgM, Cytomegalovirus IgM

Човешки папиломен вирус (секрет) *, Human Papillomavirus (swab) *

Човешки херпесен вирус / HHV – 6 *, Human herpesvirus / HHV – 6 *

Чревен микробиом

Чревен микробиом

Шистозомиаза (урина)

Шистозомиаза (фецес)

Skip to content